Lis 06 2020

Zwolnienie młodocianych pracowników z praktycznej nauki zawodu

dotyczy:  przedłużenie okresu zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

                   do 29 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

-  zawieszenia od poniedziałku, 9 listopada br.  realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

-  przedłużenia do 29 listopada br. okresu  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół

    ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych)

- funkcjonowania bez zmian  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

 

Na stronie MEN –  link:  https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec    - dostępne są:

 

1)      Pełna treść komunikatu oraz pytania i odpowiedzi w związku z nowymi decyzjami

2)                Przygotowany do podpisu tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rozporządzenie  w trybie nadzwyczajnym, bez konsultacji,  na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15f ustawy  dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.)

- w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia  w kwocie ustalonej  w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej.

Zgodnie z zapisem w ustawie   jeśli pracodawca wypłaci  młodocianemu wynagrodzenie  i ma podpisaną umowę o refundację –  to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

WYCIĄG Z USTAWY

„ Art.15f.1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

………

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

….”